“අධි තාක්‍ෂණික විශේෂ” මඟින් BAIC සමූහයේ අනාගත “බීජිං” සන්නාමය නිර්මාණය කරයි