ලෝඩ්ස් විසින් දිගු පරීක්ෂාව මිශ්ර කර, මා කැමති හා ලියන්න