හුවාක්සියා බටහිර සංවර්ධනයේ වෘත්තිකයෙකු වීමට ගමන් කරයි